این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دبیر اجرایی همایش و مسئول کمیته برنامه‌ریزی
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر اجرایی همایش و مسئول کمیته برنامه‌ریزی

دکتر محمد رضا دهقانی اشکذری