این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

دکتر محمد رضا احمد زاده