این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته فناوری اطلاعات

مهندس روح‌پرور